1 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Trường hợp hết hạn; do bị mất, thất lạc, bị hỏng) Sở Công Thương
2 Giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động bán lẻ điện nông thôn tại địa phương, trừ trường hợp mua điện từ lưới điện phân phối với tổng công suất máy biến áp nhỏ hơn 50 KVA để bán điện trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện tại vùng nông thôn (Cấp mới, sửa đổi, bổ sung) Sở Công Thương
3 Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại Sở Công Thương
4 Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triễn lãm thương mại Sở Công Thương
5 Đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (Cấp lại) Sở Công Thương
6 Đăng ký mới hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (Cấp mới) Sở Công Thương
7 Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (cấp mới, cấp lại và cấp đổi) Sở Công Thương
8 Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá (sửa đổi, bổ sung) Sở Công Thương
9 Cấp lại Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá (cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) Sở Công Thương
10 Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá (cấp mới) Sở Công Thương
11 Cấp Giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương Sở Công Thương
12 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu) Sở Công Thương
13 Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu ( cấp lại do bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy ) Sở Công Thương
14 Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (cấp mới) Sở Công Thương
15 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm(Cấp lần đầu) Sở Công Thương
16 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (do bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng) Sở Công Thương
17 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Đăng ký lại có sửa đổi, bổ sung) Sở Công Thương
18 Cấp lần đầu Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm Sở Công Thương
19 Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Sở Công Thương
20 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Sở Công Thương
21 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô Sở Công Thương
22 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG Sở Công Thương
23 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Sở Công Thương
24 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện Kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Sở Công Thương
25 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Sở Công Thương
26 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Sở Công Thương
27 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm Sở Công Thương
28 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (do hết hạn, bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng) Sở Công Thương
29 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm Sở Công Thương
30 Cấp mới giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Sở Công Thương
31 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Sở Công Thương
32 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Sở Công Thương
33 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Sở Công Thương
34 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải Sở Công Thương
35 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải Sở Công Thương
36 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải Sở Công Thương
37 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải Sở Công Thương
38 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Sở Công Thương
39 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Sở Công Thương
40 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở công trình điện Sở Công Thương
41 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình điện Sở Công Thương
42 Thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình điện Sở Công Thương
43 Cấp Giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động phát điện của nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03 MW đặt tại địa phương, trừ trường hợp phát điện để tự sử dụng không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác và phát điện có công suất lắp đặt dưới 50 KW để bán điện cho tổ chức, cá nhân khác Sở Công Thương