1 Thủ tục Xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường Đối với dự án đầu tư có tính chất, quy mô, công suất không phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND Huyện Tân Hồng
2 Thủ tục Đăng ký xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản UBND Huyện Tân Hồng
3 Thủ tục xử lý, trám lấp giếng khai thác nước dưới đất UBND Huyện Tân Hồng
4 Thủ tục cấp mới giấy phép kinh doanh karaoke UBND Huyện Tân Hồng
5 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke do dời địa điểm UBND Huyện Tân Hồng
6 Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh karaoke do mở rộng thêm phòng UBND Huyện Tân Hồng
7 Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh karaoke do hết hạn sử dụng UBND Huyện Tân Hồng
8 Thủ tục cấp giấy đăng ký kinh doanh thuốc lá UBND Huyện Tân Hồng
9 Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công UBND Huyện Tân Hồng
10 Thủ tục cấp giấy phép nhà ở riêng lẽ UBND Huyện Tân Hồng
11 Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch cho người 14 tuổi trở lên, xác định lại giới tính, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi UBND Huyện Tân Hồng
12 Thủ tục cấp phép xây dựng loai BTS1 UBND Huyện Tân Hồng
13 Thủ tục cấp phép xây dựng loai BTS2 UBND Huyện Tân Hồng
14 Đăng ký kinh doanh khi Hợp tác xã chia, tách UBND Huyện Tân Hồng
15 Thủ tục Xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng có phát sinh chất thải sản xuất UBND Huyện Tân Hồng
16 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể UBND Huyện Tân Hồng
17 Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh UBND Huyện Tân Hồng
18 Thông báo tạm ngưng, chấm dứt hoạt động ĐKKD hộ kinh doanh cá thể. UBND Huyện Tân Hồng
19 Cấp mới giấy phép ĐKKD Hợp tác xã UBND Huyện Tân Hồng
20 Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh HTX UBND Huyện Tân Hồng
21 Cấp lại giấy phép ĐKKD HTX do bị mất, bị hỏng UBND Huyện Tân Hồng
22 Cấp lại giấy phép ĐKKD Hợp tác xã do sát nhập UBND Huyện Tân Hồng
23 Thu hồi giấy phép ĐKKD Hợp tác xã do giải thể tự nguyện UBND Huyện Tân Hồng
24 Thu hồi giấy phép ĐKKD Hợp tác xã do giải thể bắt buộc UBND Huyện Tân Hồng
25 Gia hạn giấy cấp phép xây dựng UBND Huyện Tân Hồng
26 Phê duyệt dự án cải tạo phục hồi môi trường UBND Huyện Tân Hồng
27 Phê duyệt dự án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung. UBND Huyện Tân Hồng
28 Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. UBND Huyện Tân Hồng
29 Cấp lại giấy phép ĐKKD Hợp tác xã do chia, tách UBND Huyện Tân Hồng
30 Cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại (ngoài các công trình thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng và các công trình do UBND cấp huyện phân cấp cho UBND cấp xã cấp phép), những công trình nằm trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án; kể cả các công trình và nhà ở riêng lẻ từ cấp 2 trở lên trong các khu kinh tế thuộc phạm vi quản lý. UBND Huyện Tân Hồng
31 Cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại (ngoài các công trình thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng và các công trình do UBND cấp huyện phân cấp cho UBND cấp xã cấp phép), những công trình nằm trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án; kể cả các công trình và nhà ở riêng lẻ từ cấp 2 trở lên trong các khu kinh tế thuộc phạm vi quản lý (Đối với công trình) UBND Huyện Tân Hồng