1 Cấp mới giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Tam Nông
2 Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Tam Nông
3 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Tam Nông
4 Cấp lần đầu hoặc do hết hiệu lực giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Tam Nông
5 Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy UBND Huyện Tam Nông
6 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Tam Nông
7 Cấp lần đầu hoặc do hết hiệu lực giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu UBND Huyện Tam Nông
8 Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy UBND Huyện Tam Nông
9 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. UBND Huyện Tam Nông
10 Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh UBND Huyện Tam Nông
11 Cấp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh UBND Huyện Tam Nông
12 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh UBND Huyện Tam Nông
13 Tạm ngừng kinh doanh và nghỉ hẳn kinh doanh UBND Huyện Tam Nông
14 Cấp giấy phép xây dựng các công trình trạm BTS loại 1, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng UBND Huyện Tam Nông
15 Cấp giấy phép xây dựng các công trình trạm BTS loại 2, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng. UBND Huyện Tam Nông
16 Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình UBND Huyện Tam Nông
17 Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với nhà ở UBND Huyện Tam Nông
18 Gia hạn giấy phép xây dựng UBND Huyện Tam Nông
19 Cấp lại giấy phép xây dựng UBND Huyện Tam Nông
20 Cấp giấy phép xây dựng tạm đối với công trình UBND Huyện Tam Nông
21 Cấp giấy phép xây dựng tạm đối với nhà ở riêng lẽ UBND Huyện Tam Nông
22 Cấp giấy phép xây dựng các công trình và nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ các công trình thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu Kinh tế và UBND cấp xã cấp phép) đối với công trình UBND Huyện Tam Nông
23 Cấp giấy phép xây dựng các công trình và nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ các công trình thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu Kinh tế và UBND cấp xã cấp phép) đối với nhà ở riêng lẽ UBND Huyện Tam Nông
24 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke UBND Huyện Tam Nông
25 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke do dời địa điểm UBND Huyện Tam Nông
26 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke do bổ sung thêm phòng UBND Huyện Tam Nông