1 Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh UBND Huyện Thanh Bình
2 Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh UBND Huyện Thanh Bình
3 Thông báo tạm ngừng kinh doanh UBND Huyện Thanh Bình
4 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh UBND Huyện Thanh Bình
5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký HTX, giấy chứng nhận chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX bị mất hoặc hỏng UBND Huyện Thanh Bình
6 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký HTX bị mất, hỏng UBND Huyện Thanh Bình
7 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cho HTX UBND Huyện Thanh Bình
8 Đăng ký thành lập HTX UBND Huyện Thanh Bình
9 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX UBND Huyện Thanh Bình
10 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập UBND Huyện Thanh Bình
11 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký HTX UBND Huyện Thanh Bình
12 Giải thể tự nguyện HTX UBND Huyện Thanh Bình
13 Tạm ngừng hoạt động HTX, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX UBND Huyện Thanh Bình
14 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của HTX UBND Huyện Thanh Bình
15 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX UBND Huyện Thanh Bình
16 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của Hợp tác xã về điều lệ, số lượng thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên UBND Huyện Thanh Bình
17 Thay đổi cơ quan đăng ký HTX UBND Huyện Thanh Bình
18 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh UBND Huyện Thanh Bình
19 Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh) UBND Huyện Thanh Bình
20 Ghi vào sổ những nội dung thay đổi cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch đã thực hiện tại cấp xá UBND Huyện Thanh Bình
21 Ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác bao gồm: xác nhận cha, mẹ, con (do tòa án xác nhận); thay đổi quốc tịch; ly hôn; hủy việc kết hôn trái pháp luật UBND Huyện Thanh Bình
22 Cấp lại bản chính giấy khai sinh UBND Huyện Thanh Bình
23 Cấp lại bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch UBND Huyện Thanh Bình
24 Tiếp nhận hoặc di chuyển hồ sơ bảo trợ xã hội khi đối tượng thay đổi nơi cư trú UBND Huyện Thanh Bình
25 Tiếp nhận đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội UBND Huyện Thanh Bình
26 Trợ cấp đột xuất tại cộng đồng cho hộ gia đình có nhà bọ đổ, sập, trôi cháy, hỏng nặng UBND Huyện Thanh Bình
27 Cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở riêng lẻ đô thị (trừ các công trình thuộc thẩm quyền Sở xây dựng, ban quản lý khu kinh tế và ubnd cấp xã cấp phép) UBND Huyện Thanh Bình
28 Cấp phép xây dựng các công trình trạm BTS loại 1, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của sở xây dựng) UBND Huyện Thanh Bình
29 Cấp giấy phép xây dựng các công trình trạm BTS loại 2, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của sở xây dựng UBND Huyện Thanh Bình
30 Điều chỉnh giấy phép xây dựng UBND Huyện Thanh Bình
31 Gia hạn cấp giấy phép xây dựng UBND Huyện Thanh Bình
32 Cấp lại giấy phép xây dựng UBND Huyện Thanh Bình
33 Cấp giấy phép xây dựng tạm UBND Huyện Thanh Bình