1 Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh UBND Huyện Tháp Mười
2 Thủ tục cấp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh UBND Huyện Tháp Mười
3 Thủ tục tạm ngừng kinh doanh và nghỉ hẳn kinh doanh UBND Huyện Tháp Mười
4 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký HTX, giấy chứng nhận chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX bị mất hoặc hỏng UBND Huyện Tháp Mười
5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký HTX bị mất, hỏng UBND Huyện Tháp Mười
6 Đăng ký thành lập Hợp tác xã UBND Huyện Tháp Mười
7 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã UBND Huyện Tháp Mười
8 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã UBND Huyện Tháp Mười
9 Cấp phép kinh doanh karaoke UBND Huyện Tháp Mười
10 Cấp lại bản chính giấy khai sinh UBND Huyện Tháp Mười
11 Cấp mới giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Tháp Mười
12 Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Tháp Mười
13 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Tháp Mười
14 Cấp lần đầu hoặc do hết hiệu lực giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Tháp Mười
15 Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy UBND Huyện Tháp Mười
16 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu UBND Huyện Tháp Mười