Thủ tục: Công nhận trường học đạt chuẩn xanh – sạch - đẹp
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo

Cách thức thực hiện: Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường trực thuộc Sở  thực hiện hồ sơ theo trình tự quy định và nộp về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Thời hạn giải quyết: 0 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật

Đối tượng thực hiện: Trường THPT, Phòng Giáo dục và Đào tạo

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không (ngàn đồng)

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định công nhận trường đạt chuẩn Xanh-Sạch và kèm theo bảng chứng nhận.

Bước 1: Các trường THPT, Phòng Giáo dục và Đào tạo (tập hợp danh sách các đơn vị) có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (gửi về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả), đề nghị kiểm tra công nhận danh hiệu trường đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp. 
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển  Phòng Công tác học sinh-Giáo dục quốc phòng tiến hành xây dựng kế hoạch, dự kiến thời gian thành lập đoàn kiểm tra.
Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn kiểm tra và đến các đơn vị trường học để kiểm tra thực tế. Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế nếu đạt theo yêu cầu thì công nhận trường học đạt chuẩn: Xanh-Sạch-Đẹp
Bước 4: Thống kê viết báo cáo, trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định công nhận và khen thưởng (nếu có)

  Thành phần hồ sơ Biểu mẫu Số bản
0 Công văn đề nghị kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp. 1
1 Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp của các đơn vị. 1
2 Phiếu tự chấm điểm của các đơn vị. 1
3 Phiếu chấm điểm của Phòng GDĐT. 1
Bạn phải đăng nhập để thực hiện chức năng này!