Thủ tục: Công nhận thư viện trường học đạt các danh hiệu
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo

Cách thức thực hiện: Các đơn vị nộp hồ sơ về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật

Đối tượng thực hiện: Trường THPT, Phòng Giáo dục và Đào tạo

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
(ngàn đồng)

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định công nhận thư viện đạt một trong ba danh hiệu: Đạt chuẩn, Tiên tiến,

Bước 1: Trường Trung học phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo (tập hợp hồ sơ các trường Tiểu học, THCS) có nhu cầu đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận thư viện trường học đạt các danh hiệu cần lập hồ sơ và gửi hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp.
Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo ( Phòng CNTT-TB-TV) dự kiến thời gian kiểm tra và tham mưu Giám đốc Sở quyết định thành lập đoàn kiểm tra đến thư viện trường học để kiểm tra thực tế.
Bước 3: Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế nếu đạt theo yêu cầu thì công nhận thư viện đạt một trong ba danh hiệu: Đạt chuẩn, Tiên tiến, Xuất sắc.

- Cách thức thực hiện: Các đơn vị nộp hồ sơ về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo.

  Thành phần hồ sơ Biểu mẫu Số bản
0 Công văn đề nghị công nhận thư viện đạt các danh hiệu. 1
1 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra thư viện của Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với các trường trực thuộc. 1
2 Biên bản kiểm tra thư viện trường học đạt danh hiệu, Tiêu chuẩn 1 (Về sách, báo chí). 1
3 Biên bản kiểm tra thư viện trường học đạt danh hiệu, Tiêu chuẩn 2 (Về cơ sở vật chất). 1
4 Biên bản kiểm tra thư viện trường học đạt danh hiệu, Tiêu chuẩn 3 (Về nghiệp vụ). 1
5 Biên bản kiểm tra thư viện trường học đạt danh hiệu, Tiêu chuẩn 4 (Về tổ chức và hoạt động). 1
6 Biên bản kiểm tra thư viện trường học đạt danh hiệu, Tiêu chuẩn 5 (Về quản lý thư viện). 1
Bạn phải đăng nhập để thực hiện chức năng này!