Thủ tục: Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo

Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân thực hiện hồ sơ theo quy định và nộp về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật

Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không (ngàn đồng)

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định cấp phép hoạt động

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, lập hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Hồ sơ xin cấp phép hoạt động nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo số 6, đường Võ Trường Toản, phường 1, Tp. Cao Lãnh)
Bước 3: Phòng Tổ chức cán bộ và Thanh tra Sở phối hợp thẩm định về điều kiện hoạt động theo Điều 4,5,6, Chương II của Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo .
Bước 4: Trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho tổ chức, cá nhân.

  Thành phần hồ sơ Biểu mẫu Số bản
0 Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, trong đó cam kết với chính quyền địa phương nơi tổ chức hoạt động về thực hiện các quy định tại Mục a, Khoản 2, Điều 7 Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT 1
1 Giấy phép đăng ký kinh doanh 1
2 Lý lịch trích ngang người tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa 1
3 Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện; mức thu học phí 1
4 Mẫu 1: Danh sách trích ngang kèm theo bản sao các văn bằng, chứng chỉ hợp lệ về ban lãnh đạo, các giáo viên, huấn luyện viên và báo cáo viên. 1
5 Mẫu 2: Thống kê cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, học liệu phục vụ cho chương trình đào tạo 1
Bạn phải đăng nhập để thực hiện chức năng này!