Thủ tục: Thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo

Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân thực hiện hồ sơ theo quy định và nộp về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật

Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không (ngàn đồng)

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu thành lập Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học phải lập hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Hồ sơ xin thành lập trung tâm nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (Văn phòng  Sở Giáo dục và Đào tạo)

Bước 3: Phòng Giáo dục Thường xuyên-Chuyên nghiệp và Thanh Tra Sở phối hợp thẩm định hồ sơ, kiểm tra cơ sở vật chất ban đầu của trung tâm; báo cáo Giám đốc Sở xem xét, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Bước 4: Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét ra quyết định thành lập Trung tâm và công nhận Giám đốc Trung tâm.

  Thành phần hồ sơ Biểu mẫu Số bản
0 Danh sách đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên 1
1 Thống kê cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, học liệu phục vụ cho chương trình đào tạo 1
Bạn phải đăng nhập để thực hiện chức năng này!