Hướng dẫn đăng nhập

Để đăng nhập vào hệ thống bạn cần có tài khoản đã được tạo trước. Nếu không biết cách tạo vui lòng xem lại phần dưới.
Bạn click vào đăng nhập hoặc copy và paste liên kết http://.......... vào trình duyệt. Màn hình đăng nhập hiển thị như sau


bạn hãy nhập tài khoản và mật khẩu của bạn


Hướng dẫn đăng ký và nộp hồ sơ